Paviments industrials de formigó

Especialistes en tota mena de solucions per a paviments

Una de les qualitats més benvolgudes dels paviments de formigó, juntament amb la seva durabilitat i la seva capacitat de repartiment de càrregues, és la facilitat amb la qual poden donar-se als mateixos diferents acabats amb els quals aconseguir diferents objectius. Així, mentre que els utilitzats en carreteres i aeroports se’ls proporciona una terminació rugosa, a fi d’obtenir unes característiques adequades de resistència al lliscament, en entorns urbans o en altres aplicacions en les quals l’estètica tingui un pes important és possible aconseguir, de manera econòmica i duradora, una gran varietat d’efectes decoratius jugant amb el color i la textura del formigó.
En l’execució d’un paviment de formigó per a trànsits lleugers es tindran en compte una sèrie de recomanacions o regles:

Capa de suport del paviment

La qualitat de la capa de suport és un factor molt important que afecta directament al comportament i durabilitat d’un paviment.

Formigó

La tecnologia per a la seva elaboració ha de tenir en compte diversos punts; la seva resistència, el quocient entre el pes de l’aigua i del ciment, la granulometria dels àrids o, en cas de gelades freqüents, l’opció d’utilitzar additius airejants.

Fibres

Quan el paviment a executar no està situat en un forjat és aconsellable substituir la malla metàl·lica per fibres de vidre o fibres metàl·liques tipus Dramix. En tots dos casos milloren les prestacions a flexotracció.

Compactació o vibració

El sistema més usual per a aconseguir la compactació del formigó d’un paviment és l’ús de regla vibrant. Un altre sistema consisteix en la utilització de vibradors d’agulla.

Juntes

Una sèrie de factors tals com els fenòmens de contracció del formigó en forjar (retracció), els gradients tèrmics que es produeixen en el paviment en anar variant la temperatura ambient al llarg del dia o la possible aparició d’embranzides com a conseqüència de dilatacions fan necessària la disposició de juntes en el formigó, creant lloses separades. Si aquestes juntes no s’executessin es produirien fissures espontàniament i de forma, en general, irregular. Poden distingir-se dues categories de juntes: longitudinals, és a dir, paral·leles a l’avanç de formigonada i transversals, perpendiculars a aquest. Cadascuna d’elles pot subdividir-se al seu torn en altres tres tipus, d’acord amb la funció que realitza la junta; de contracció, de construcció i de dilatació.

Pavimentos industriales de resinas

Pendents superficials

És necessari preveure pendents transversals del paviment a l’efecte d’evacuar l’aigua que pogués caure damunt del mateix procedent de la pluja, reg, etc.

Bombament

Hi ha casos en els quals és necessari utilitzar aquesta tècnica de transport del formigó i s’aconsella fer servir una granulometria adequada, àrids rodats, una consistència apropiada, etc.

Recrescuts

Resinas para el sector Aeronáutica
Resinas para el sector Automotriz
Resinas para el sector Farmacéutica
Resinas Superficies decorativas para el sector Retail

Projectes recents

Menú