Paviments industrials de resina

Especialistes en tota mena de solucions per a paviments

Els paviments industrials de resina han de projectar-se sempre tenint en compte totes les necessitats (mecàniques, químiques i biològiques) al que estaran sotmesos, evitant així futurs problemes de manteniment que poguessin repercutir en el seu correcte funcionament, o que arribessin fins i tot a ser motiu de paralització de l’activitat que s’estigués desenvolupant sobre ells.

Pàrquings:

En zones de rodadura sotmeses a trànsit mitjà de vehicles lleugers i en zones d’aparcaments, les principals exigències seran la resistència al trànsit i a les maniobres dels vehicles (fins i tot sobre superfície humida), la resistència a la caiguda ocasional de carburants i la facilitat de neteja.

Indústria mecànica

La resistència al pas continu de carretons i al desgast, la resistència a l’impacte i a les càrregues puntuals i la resistència a l’abocament ocasional de productes químics són els requisits principals a tenir en compte en aquesta mena d’aplicacions.

Indústria química i farmacèutica

Els espais per a la producció i manipulació d’aquests productes han de ser dimensionats conforme a rigoroses exigències higienicosanitàries que obliguen a potenciar al màxim certes prestacions dels paviments: alts requisits d’higiene, resistència a la caiguda de productes químics, facilitat de neteja i desinfecció, no absorbent i paviment antiestàtic en sales blanques.

Indústria electrònica i de productes inflamables

Tots els materials es carreguen d’electricitat estàtica per fricció o inducció d’un camp elèctric. Quan el material amb càrrega entra en contacte amb un material que té un altre potencial de càrrega elèctrica es produeix una descàrrega. Aquestes descàrregues poden causar problemes importants en instal·lacions del sector industrial i sanitari: avaries de components electrònics i sistemes elèctrics sensibles a les descàrregues, risc d’explosions i incendis per proximitat a substàncies inflamables o explosives, contaminació de processos de fabricació per suspensió aèria de partícules o, fins i tot, molèsties per al personal en forma de descàrregues elèctriques.

Per a evitar-ho es fa imprescindible la instal·lació de paviments amb un tractament que asseguri la immediata eliminació de qualsevol càrrega elèctrica estàtica que pogués generar-se sobre aquests, paviments conductius que no generin electricitat i a més l’anul·lin.

Això és aplicable en indústries amb el risc d’explosió (extracció de petroli, indústria militar, estacions de servei…) o en indústria electrònica (telecomunicacions, ordinadors, “sales blanques”, alta tensió i subministrament d’electricitat, fabricació de components elèctrics…)

Pavimentos industriales de resinas

Indústria d’alimentació

Els bacteris i els fongs es troben a tot arreu: és l’entorn el que determina quin d’ells es desenvoluparà, quan i quant. Per això, els requisits per al disseny i condicionament de locals on es manipulen aliments han de ser molt rigorosos: els paviments hauran de ser higiènics, no contaminants, fàcils de netejar i desinfectar, no absorbents i antilliscants.

Emmagatzematge industrial i logística

Encara dins de la gran diversitat de casos que ens podem trobar en aquest apartat, serà fonamental considerar la resistència al pas continu de carretons i al desgast, la resistència a l’impacte i a les càrregues puntuals, així com la resistència a abocament ocasional de productes químics

Superfícies decoratives

Zones de trànsit per als vianants en centres comercials, sales d’exposicions, establiments públics, hotels, restaurants, hospitals, concessionaris d’automòbils, majoristes, detallistes … on les propietats tècniques dels paviments han de ser complementades amb un aspecte estètic i net.

Resinas para el sector Aeronáutica
Resinas para el sector Automotriz
Resinas para el sector Farmacéutica
Resinas Superficies decorativas para el sector Retail
Menú